Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.clcl.pl jest firma TBK Medical Partner Sp. Z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec, NIP 5532444929, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326419. Adres korespondencyjny: TBK Medical Partner Sp. z o.o. ul. Listopadowa 43, 43-300 Bielsko-Biała, adres korespondencyjny poczty elektronicznej: kontakt@clcl.pl

1.2 Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.clcl.pl, będący przedmiotem własności firmy TBK Medical Partner Sp. Z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec, NIP 5532444929, KRS 0000326419, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
Platforma – platforma internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.clcl.pl
Klient – podmiot, który dokonuje zakupu Towarów lub Usług w Sklepie.
Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta.
Konto – wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Platformie, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Klienta, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z Usług i funkcji Platformy.
Serwis – strona internetowa pod adresem www.clcl.pl, pod którym działa sklep
Magazyn – magazyn Sklepu znajdujący się przy ulicy KEN w Żywcu
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.clcl.pl
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Cena – cena jednostkowa Towaru lub Usługi zamieszczona w opisie Towaru lub Usługi, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT.
Cena Łączna – łączna cena, uwzględniająca ilość zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).
Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu www.clcl.pl.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CLCL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.3 Przedmiotem działalności Sklepu jest internetowa sprzedaż Towarów oferowanych przez sklep internetowy oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną.
1.4 Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem składającym zamówienie, a Sklepem.
1.5 Regulamin określa zasady korzystania z Platformy i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030).
1.6 Regulamin określa w szczególności:
• warunki i zasady dokonywania Rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;
• zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
• procedury reklamacji i odstąpienia od umowy;
1.6.4 warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.7 Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.megakoszulki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
1.8 Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
1.9 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa CLCL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
1.10 Poprawne korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
• Urządzenie z dostępem do Internetu
• Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
• niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§2 Oferta i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

2.1 Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
2.2 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
2.3 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. O całkowitej kwocie zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia.
2.4 Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu, w związku z czym mogą Państwo wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

§3 Procedura zawarcia umowy

3.1 Klient ma możliwość dokonywania zakupów Towarów oraz Usług w Sklepie po uprzedniej Rejestracji w serwisie lub bez Rejestracji. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu. W prawej górnej części strony znajduje się pole z napisem „Zarejestruj się”.
3.2 Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Rejestracja oznacza przystąpienie do klubu clcl.pl. Członkowie klubu otrzymują wiadomości sms, w których są informowani o promocjach i nowościach. Rezygnację z uczestnictwa w klubie clcl.pl można przesłać na adres kontakt@clcl.pl
3.3 Klient ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu sprzedaży bez rejestracji. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzy sprzedaży bez rejestracji.
3.4 Zamówienie można złożyć 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia. 
3.5 Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.6 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
• przedmiotu zamówienia,
• jednostkowej oraz Ceny Łącznej zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
• wybranej metody płatności.
3.7 Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sklep w formie wiadomości e-mail.
3.8 Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. powyżej.
3.0 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.
3.10 Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie. Należy wówczas skorzystać z opcji usunięcia zarejestrowanego konta, wówczas umowa zostaje rozwiązana wraz z tym momentem. Sklep może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń, w stosunku do Klienta, który:
• zamieszcza na platformie sklepowej clcl.pl treści bezprawne,
•  w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem platformy clcl.pl.

§ 4 Metody płatności i dostawa

4.1 Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar:


• szybka płatność Przelewy24

• przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym

• płatność za pobraniem przy odbiorze (dodatkowa opłata- 5 płn) 

• Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


4.2 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.3 Przewiduje się następujące metody dostawy:
• kurier Inpost,
• paczkomaty Inpost,
• odbiór osobisty – odbierając zamówiony towar w sklepie (Ul. Listopadowa 43, 43-300 Bielsko-Biała), możecie Państwo zapłacić gotówką. Na odebranie paczki od momentu otrzymania wiadomości mailowej z potwierdzeniem gotowości do odbioru jest 5 dni roboczych. Po upływie tego okresu zamówienie zostaje anulowane.
4.4 W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy Sklepu prowadzony przez ING Bank Śląski nr rachunku bankowego: 95 1050 1070 1000 00243888 0557
4.5 W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić przedstawicielowi Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.
4.6 Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia.
4.7 W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer zamówienia podany w wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy.
4.8 W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówieniem, niezależnie od wybranej formy płatności, Klient zobowiązany jest do jego bezpłatnego odebrania w siedzibie Sklepu lub zapłaty za ponowną wysyłkę zamówienia, w kwocie 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych 00/100). Opłata ta wynika z obciążenia Sklepu opłatą za zwrot przesyłki do jego siedziby oraz ponownej wysyłki do Klienta. W przypadku nieodebrania opłaconej przesyłki przez Klienta, Sklep ma prawo potrącić przy zwrocie należności za towar kwotę 12,99zł, z tytułu obciążenia Sklepu opłatą za zwrot przesyłki do jego siedziby, przez firmę Kurierską. W przypadku wyboru formy płatności "pobranie", kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych artykułów wysłanych za pobranie. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej i jej zwrotu do Sklepu, Sprzedawca będzie domagać się od Kupującego zadoścuczynienia poniesionej szkody, tj. kosztów wysłania oraz zwrotu przesyłki pobraniowej.
4.9 Wysyłka zamówienia następuje niezwłocznie po jego skompletowaniu. Maksymalnie w okresie 10 dni roboczych. W przypadku przesunięcia terminu wysyłki, sklep informuje o tym Kupującego drogą mailową.

4.10 W przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości i wysyłki towaru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie przekracza 10 dni roboczych. O gotowości do odbioru/wysyłki, informujemy drogą mailową.

§ 5 Realizacja zamówienia

5.1 W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy. Brak odnotowania wpłaty w terminie 5 dni od daty potwierdzenia zamówienia, pomimo wezwania do uregulowania wpłaty, skutkuje anulowaniem zamówienia.

5.2 W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.3 W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.

5.4 Realizacja zamówienia trwa od 1 dnia do maksymalnie 10 dni roboczych (przy czym zazwyczaj jest to 1 dzień roboczy). Czas realizacji wyświetlany jest przy produktach w "koszyku".


5.5 Termin przygotowania zamówienia do wysyłki podany jest w koszyku podczas składania zamówienia i oscyluje pomiędzy 1 a 10 dniami roboczymi, po którym następuje wysyłka towaru.

5.6 Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze


§ 6 Reklamacja

6.1 Sklep obowiązany jest dostarczyć towar nie obarczony wadami.
6.2 Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących sprzedanych towarów.
6.3 W przypadku Klientów będących konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową.
6.4 Reklamację można wnieść:
• w przypadku Klientów będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;
• w przypadku Klientów nie będących Konsumentami – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru – w zakresie reklamacji jakościowej.
6.5 Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
6.6 Kolorystyka produktów może się różnić od rzeczywistej, w związku z rożnymi ustawieniami matrycy. Kolory przedstawione na zdjęciach są poglądowe i nie stanowią podstawy do reklamacji.
6.7 Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@clcl.pl lub w formie pisemnej. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres: TBK Medical Partner Sp. z o.o. ul. Listopadowa 43, 43-300 Bielsko-Biała wraz z podaniem numeru zamówienia i powodów ją uzasadniających.
6.8 Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć towarów podlegających reklamacji, celem przyspieszenie jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Klient obowiązany jest do przesłania na adres sklepu wadliwego towaru. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia towarów na adres sklepu oraz koszty dostarczenia towarów wolnych od wad (w razie wymiany towaru) ponosi sklep.
6.9 Sklep rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nie przekraczającym jednak 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
6.10 W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje:
W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami prawo do:
-żądania usunięcia wady;
-wymiany wadliwych towarów na wolne od wad;
-złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Wymiana towaru może następować na towar innego rozmiaru lub koloru, natomiast nie może opiewać o inny rodzaj towaru.
• w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami – Klient może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych niedogodności. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.
6.11 W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klient będący Konsumentem, ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dostarczenia rzeczy reklamowanej do Sklepu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep). Koszty te zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o uznaniu reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do odebrania ze Sklepu, na swój koszt, rzeczy reklamowanej lub skorzystanie z usługi wysyłki oferowanej przez Sklep, zgodnie z aktualnym cennikiem przesyłek.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (TBK MEDICAL PARTNER SP. Z O.O., LISTOPADOWA 43, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, KONTAKT@CLCL.PL, Telefon: 334 000 368) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, każdorazowo dołączanego do przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.1 Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy przesyłkę zwrotną. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub TBK Medical Partner Sp. z o.o. Ul. LISTOPADOWA 43 43-300 Bielsko-Biała, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.2 Skutki odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy przesyłkę zwrotną. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub TBK Medical Partner Sp. z o.o. Ul. Listopadowa 43,43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU PRZESYŁKI ZWROTNEJ SPRZEDAJĄCY WYŚLE DO PRZEDSIĘBIORCY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ. ABY PRZEDSIĘBIORCA MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z PRAWA ZWROTU JEST ZOBOWIĄZNY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 7 DNI DO PODPISANIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ I ODESŁANIA W WIADOMOŚCI ZWROTNEJ SKANU PODPISANEJ FAKTURY KORYGUJĄCEJ SPRZEDAJĄCEMU. ZWROT NALEŻNOŚCI NIE BĘDZIE ZREALIZOWANY DO MOMENTU OTRZYMANIA PODPISANEJ FAKTURY KORYGUJĄCEJ.

7.3 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
• Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 


- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
-Data odbioru: ...................................................................................................................................................
-Nr zamówienia:.................................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Klienta(ów) ..............................................................................................................................
- Adres Klienta (ów)

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

 

.................................................................................

Podpis Klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)§ 8 Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

CLCL nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1 CLCL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: KONTAKT@CLCL.PL
9.3 W reklamacji dotczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
9.4 Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
10.1 Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
• Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
• Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
• Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.2 Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 11 Postanowienia końcowe
11.1 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CLCL a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN KONTA

Regulamin konta w sklepie clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.clcl.pl
Sprzedawca - TBK MEDICAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000326419, NIP 5532444929, nr REGON 241144376, kapitał zakładowy 50000,00 zł.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Listopadowa 43, 43-300 Bielsko-Biała

2. Adres e-mail: kontakt@clcl.pl

3. Telefon: +48 334 000 368

4. Fax: +48 33 8 60 12 43

§3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

2. Aktywne konto e-mail

3. Urządzenie z dostępem do Internetu

4. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§4 KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@clcl.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@clcl.pl.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

§POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§7 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

  • konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@clcl.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Regulamin newslettera

sklepu clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink

§1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.clcl.pl
Usługodawca - TBK MEDICAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000326419, NIP 5532444929, nr REGON 241144376, kapitał zakładowy 50000,00 zł.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§2 Newsletter

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

5. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@clcl.pl.

6. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§3 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@clcl.pl.

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§5 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@clcl.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium