Regulamin promocji 2+1

 

REGULAMIN AKCJI „KUP TRZY PRODUKTY I ZAPŁAĆ ZA DWA” (zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 10 marca 2023 roku.

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji pod „KUP TRZY PRODUKTY I ZAPŁAĆ ZA DWA” (zwaną dalej „Akcją promocyjną” lub "2+1") jest BRODAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Listopadowa 43; 43-300 Bielsko Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000326419, NIP 5532444929, nr REGON 241144376, kapitał zakładowy 50000,00 zł,(zwana dalej „Organizatorem”), prowadząca Sklep Internetowy www.clcl.pl.
 2. Sklep Internetowy www.clcl.pl jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów lub usług), umożliwiającą użytkownikom zapoznanie się z ofertą Sklepu clcl.pl, jak również zamieszczanie opinii na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego. Organizator jako Usługodawca udostępnia użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 • 2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej
 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania Akcji promocyjnej w Sklepie Internetowym clcl.pl to okres od dnia 24 luty 2024r. od godziny 11:00 do odwołania lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w Sklepie internetowym clcl.pl decyduje data złożenia w nim zamówienia.
 • 3 Uczestnicy Akcji promocyjnej

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Zestawu, o którym mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

 • 4 Zasady Akcji promocyjnej
 1. Akcją promocyjną objęte są bluzy oraz spodnie medyczne  dostępne w sklepie internetowym clcl.pl (zwane dalej oddzielnie „Produktem”).
 2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu trzech (3) Produktów, które biorą udział w Akcji promocyjnej (zwane dalej „Zestawem”), uprawniony będzie do otrzymania rabatu na zakup Zestawu w wysokości wartości najtańszego Produktu wchodzącego w skład zestawu (zwany dalej „Rabatem”).
 3. W ramach jednego (1) Zestawu Uczestnik może dokonać zakupu trzech (3) Produktów w cenie:
 4. a) Produkt pierwszy w cenie regularnej
 5. b) Produkt drugi (tańszy lub w tej samej cenie) w cenie regularnej
 6. c) Produkt trzeci (najtańszy lub w tej samej cenie) w cenie 0,01 PLN (jeden grosz 01/100) brutto

Przykład 1:

 1. a) Produkt pierwszy w cenie 98,99 (dziewięćdziesiąt osiem złotych 99/100) brutto
 2. b) Produkt drugi w cenie 99,99 (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) brutto
 3. c) Trzeci produkt w cenie 0,01 (jeden grosz 01/100) brutto.
 4. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.
 5. Rabat odliczany jest od ceny brutto Produktu i będzie naliczany jednorazowo. Rabaty nie mogą być dzielone.
 6. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości Rabatu.
 7. Uczestnik dokonując zakupu Zestawu, o którym mowa powyżej niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w akcji promocyjnej „KUP TRZY PRODUKTY  I ZAPŁAĆ ZA DWA”.
 8. W przypadku zakupu w sklepie internetowym clcl.pl o zakupie Zestawu w promocyjnej cenie decyduje data złożenia zamówienia.
 9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Zestawu objętego Akcją promocyjną.
 10. Dokument stanowiący dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu oznaczenia Akcji promocyjnej będzie zawierał w treści hasło Akcji promocyjnej „2+1”. Skrócona nazwa Akcji to „2+1”
 11. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi.
 12. W Akcji promocyjnej biorą udział produkty widoczne na stronie internetowej sklepu.
 • 5 Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Zestawu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
 • 6 Reklamacje i wymiana towarów
 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem e-mail: kontakt@clcl.pl z tematem wiadomości „KUP TRZY PRODUKTY I ZAPŁAC ZA DWA”, lub pod numerem Infolinii 334 000 368* (* opłata zgodnie z taryfą operatora), czynna wtorku do piątku w godzinach 11:00 - 16:00.
 2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej w Sklepie CLCL.PL powinny zawierać „KUP TRZY PRODUKTY  I ZAPŁAĆ ZA DWA” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, adres e-mail (jeżeli Uczestnik posiada), kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych, uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
 5. Reklamacje dotyczące Zestawu mogą być składane drogą mailowa(kontakt@clcl.pl) lub Sklepie Stacjonarnym w Bielsku Białej, przy ul. Listopadowej 43.
 6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu w sklepie internetowym clcl.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego clcl.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.

Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu.

 1. a) W przypadku zwrotu niepełnego Zestawu, zwrot nie będzie realizowany do czasu dostarczenia Sprzedającemu przez Kupującego wszystkich składników zestawu.
 2. b) Kupujący ma 14 dni na dostarczenie Sprzedającemu wszystkich składników zwrotu, od momentu otrzymania Zestawu.
 3. c) W przypadku niekompletnego zwrotu Zestawu(częściowy zwrot), Kupujący ma 14 dni na zwrócienie całego Zestawu. Po upływie 14 dni Kupujący jest zobligowany do odbioru na swój koszt produktów zwróconego niepełnego Zestawu
 4. d) Niepełny Zestaw nie podlega procesowi zwrotu.
 5. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego i Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
 • 7 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.
 2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest Inspektorem Ochrony Danych, dostępny za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@clcl.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „KUP TRZY PRODUKTY I ZAPŁAĆ ZA DWA” na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „KUP TRZY PRODUKTY I ZAPŁAĆ ZA DWA”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „KUP TRZY PRODUKTY I ZAPŁAĆ ZA DWA”, zgodnie z art. 28 RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „KUP TRZY PRODUKTY I ZAPŁAĆ ZA DWA” przez okres potrzebny do realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej.
 9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.
 11. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 9 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@clcl.pl
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji promocyjnej „KUP TRZY PRODUKTY I ZAPŁAĆ ZA DWA” dostępny jest na stronie sklepu internetowego clcl.pl.
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
 5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji, mają zastosowanie przepisy regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie www.clcl.pl w zakładce: Regulamin.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 23 luty 2024 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium